Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 SAS Pro Incasso & Creditmanagement wordt hierna in de algemene voorwaarden verder aangeduid als SAS Pro
1.2 Als cliënte en of opdrachtgeefster wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke en/of rechtspersonen die SAS Pro opdracht verstrekken werkzaamheden van verschillende aard te verrichten.
1.3 Als debiteur wordt gezien de (indirecte) schuldenaar van cliënte.
1.4 De relatie tussen cliënte en SAS pro wordt uitsluitend en alleen beheerst door deze algemene voorwaarden. Cliënte doet afstand van de toepasselijkheid van eventueel bestaande eigen algemene voorwaarden.
1.5 Het is opdrachtgeefsters, noch derden, toegestaan de naam SAS Pro te vermelden in aanmaningen en/of andere correspondentie, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van SAS Pro, zulks op verbeurte van een boete ad € 1000,- per overtreding.
1.6 SAS Pro zal al het mogelijke doen cliënte haar belangen goed te behartigen. SAS Pro behoudt zich het recht voor om, indien dit voor een goede naleving van de overeenkomst danwel gezien de uitvoering noodzakelijk wordt geacht, een derde in haar plaats te stellen.
1.7 SAS Pro behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden.
1.8 Cliënte verplicht zich facturen van SAS Pro binnen 21 dagen nadien te voldoen.
1.9 Indien tijdige betaling van de nota’s van SAS pro uitblijft, zal SAS Pro vanaf de vervaldatum één procent rente per (gedeelte van een) maand alsmede 15 procent administratiekosten met een minimum van € 70,- in rekening mogen brengen.
1.10 SAS Pro behoudt zich haar rechten voor in incidentele gevallen zonder opgaaf van redenen haar betalingstermijn aan te passen.
1.11 Betaling van SAS Pro haar nota(‘s) in termijnen is slechts in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van SAS pro mogelijk.
1.12 Reclames met betrekking tot de door SAS Pro verstrekte dienstverlening behoeven slechts in behandeling te worden genomen indien deze binnen 21 dagen na het verstrijken van de maand waarin de omstreden diensten zijn verricht danwel de factuur is verzonden schriftelijk aan SAS Pro kenbaar worden gemaakt. In het geval een factuur is verzonden wordt cliënte na het verstrijken van deze termijn geacht de nota te hebben goedgekeurd.
1.13 SAS Pro sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet dwingend geregeld is. SAS Pro is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en schade aan goede naam en eer van cliënte en derden. SAS Pro is ter zake de aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van SAS Pro verrichten.
1.14 Deze overeenkomst geldt, behoudens stilzwijgende verlenging, telkens voor een periode van één jaar.
1.15 SAS Pro behoudt zich het recht voor uit economische, politieke, bedrijfsorganisatorische of inflatoire redenen de overeenkomst bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en/of bij verlenging van de lopende overeenkomst te wijzigen. Opzegging van de overeenkomst dient tenminste één maand voor het verstrijken ervan schriftelijk te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven danwel doormiddel van een faxbericht.
1.16 Alle tarief- en prijsopgaven zijn exclusief b.t.w. welke aan de cliënte wordt doorberekend.
1.17 Op alle transacties tussen SAS Pro en haar opdrachtgeefsters is uitsluitend Nederlands recht van toepassing waarbij de Nederlandse burgerlijke rechter in het ambtsgebied van de woonplaats van SAS Pro beslist over de feitelijke en juridische aard.
1.18 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor opdrachtgeefster vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging en/of aanvulling bindend.
1.19 De in deze voorwaarden opgenomen bepalingen omvatten een volledige weergave van de rechten en plichten van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen en/of mededelingen met betrekking tot het onderwerp.

2. Specifieke incassovoorwaarden
2.1 Ingeval de vordering van opdrachtgeefster uit meerdere facturen bestaat is bij het ter incasso geven, de oudste factuur altijd leidend.
2.2 Provisie is verschuldigd over iedere betaling nadat SAS Pro de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de opdrachtbevestiging is bepalend als het moment waarop de opdracht in behandeling is genomen.
2.3 Bij teruggave of het in betaling geven van (on-)roerende zaken is de helft van het normale provisiepercentage verschuldigd te berekenen over de aanvankelijke waarde van de opdracht.
2.4 Als betalingstijdstip wordt aangehouden de datum van de bijschrijving op bank- of girorekening. SAS Pro heeft de mogelijkheid het originele betaalbewijs op te vragen.
2.5 Indien opdrachtgeefster na het in behandeling geven van de opdracht de vordering zelf regelt, incasseert of naast SAS Pro andere acties onderneemt of laat ondernemen danwel de opdracht terugneemt, is provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast overige conform geldend tarief verschuldigde (gerechts-)kosten.
2.6 Koers- en omrekeningsverschillen zijn voor rekening van opdrachtgeefster.
2.7 Indien voor de behandeling van de opdracht het noodzakelijk wordt geacht technisch, gespecialiseerd of juridisch gekwalificeerd personeel in te schakelen dan zal het hiervoor geldende tarief worden doorbelast. De beoordeling van deze beslissing ligt geheel bij SAS Pro.
2.8 Een incasso-opdracht wordt tevens beschouwd als een machtiging tot het treffen van rechtsmaatregelen. SAS Pro zal haar opdrachtgeefster hier voorafgaande over informeren/adviseren.
2.9 SAS Pro heeft de mogelijkheid om opdrachtgeefster een kostenvoorschot te vragen bij het treffen van rechtsmaatregelen danwel het behandelen van vorderingen in het buitenland.
2.10 Iedere betaling aan opdrachtgeefster danwel aan SAS Pro wordt in eerste aanleg beschouwd als betaling van aan SAS Pro toekomende provisie en (gerechts-)kosten.
2.11 Indien opdrachtgeefster conform geldende voorwaarden haar overeenkomst beëindigt, heeft SAS Pro het recht de alsdan nog lopende opdrachten conform het geldende tarief en voorwaarden af te wikkelen.

3. Specifieke debiteurenbeheervoorwaarden
3.1 Opdrachtgeefster kan gebruik maken van een of meerdere modules, zoals omschreven in de tarieven.
3.2 Betaling van deze diensten dient opdrachtgeefster voorafgaand te voldoen binnen de aangegeven termijn.
3.3 SAS Pro behoudt zich het recht voor de door cliënte gewenste veranderingen in de samenstelling of lay-out van de brieven zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien SAS Pro hier geen bezwaren tegen heeft, is zij bereidt naar de wensen van de opdrachtgeefster aanpassingen te verrichten.
3.4 SAS Pro behoudt zich het recht voor de kosten van ingrijpende en/of vaak voorkomende mutaties aan opdrachtgeefster door te belasten.
3.5 SAS Pro zal cliënte op de hoogte brengen van de overdracht van debiteurenbeheer naar incasso.

Bijgewerkt 14 – 10 -2016